เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 พ.ย. 2565 ]29
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]9
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]5
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขตำแหน่งข้าราชการครู / พนักงานครู ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ต.ค. 2565 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
9 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]7
10 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]5
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]4
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566) [ 20 ก.ย. 2565 ]4
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566) [ 20 ก.ย. 2565 ]4
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]5
15 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 5 ก.ย. 2565 ]5
16 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีไม่มีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว [ 30 มิ.ย. 2565 ]4
17 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน 60 วันนับแต่ตำแหน่งว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]4
18 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท. [ 24 พ.ค. 2565 ]4
19 การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]4
20 การชำระภาษี [ 24 มี.ค. 2564 ]9