เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 25 ม.ค. 2567 ]37
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ม.ค. 2567 ]35
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ม.ค. 2567 ]33
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 25 ม.ค. 2567 ]27
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ม.ค. 2567 ]33
6 คู่มือการใช้งาน ระบบ E – Service ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 24 ม.ค. 2567 ]25
7 การยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ [ 19 ธ.ค. 2565 ]36