เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2564 ]30
42 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2564 ]33
43 ระเบียบ คกก.การเลือกตั้ง (2563) [ 2 ต.ค. 2564 ]32
44 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธ.ค. 63) [ 2 ต.ค. 2564 ]34
45 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ [ 2 ต.ค. 2564 ]32
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2564 ]31
47 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2559 [ 2 ต.ค. 2564 ]32
48 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
49 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้อง-พ.ศ.2543 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
50 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
51 ระเบียบงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2564 ]32
52 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
53 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2564 ]34
54 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 28 ก.ย. 2564 ]33
55 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 [ 28 ก.ย. 2564 ]33
 
|1|2หน้า 3