เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสุรีรัตน์ อาคมศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 042 - 392688 ต่อ 2
 -ว่าง-
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน