เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางบัวทอง พรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 042 - 392688
 
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ