เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


 
นางณิชกมล วานิชชัง
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
โทร.042-392-688
 

 
     นายธนกฤต พิมพจักร์  

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


โทร.042-392-688นางสาวนริศรา โคตะมณี

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  

โทร.042-392-688

     
     
     
     
     
 
 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร.042-392-688