เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิสิทธิ์ ผ่านชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
โทร.042-392688

นางสุรีรัตน์   อาคมศิลป์
นางสุรีรัตน์   อาคมศิลป์ นายอภิชาติ  สุมาตรา นางบัวทอง พรสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.042-392688
โทร.042-392688
โทร.042-392688
โทร.042-392688
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.042-392688 โทร.042-392688 โทร.042-392688