เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
นายอภิสิทธิ์ ผ่านชมภู
   
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
   
โทร.042-392688 ต่อ 1
   


-ว่าง-

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
โทร. 042 - 392688 ต่อ 1
   
     

นางสุรีรัตน์   อาคมศิลป์
นายอภิสิทธิ์   ผ่านชมภู
นายอภิชาติ  สุมาตรา นางบัวทอง พรสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.042-392688 ต่อ 2
โทร.042-392688 ต่อ 4
โทร.042-392688 ต่อ 5
โทร.042-392688 ต่อ 5

นางณิชกมล วานิชชัง
-ว่าง- นายมานพ มนตรีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
โทร.042-392688 ต่อ 3 โทร.042-392688 ต่อ 2
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


โทร.042-392688 ต่อ 3