เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นางสุรีรัตน์   อาคมศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.042-392688

นางสาวปรียานุช  ศรีไว


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


โทร.042-392688