เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นายอภิสิทธิ์ ผ่านชมภู
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.042-392688
นางสาวปรียานุช  ศรีไว
นางสาวนิรมัย ไขแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

โทร.042-392688
โทร.042 392688