เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

นางสุรีรัตน์   อาคมศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.042-392688
สิบเอกพิชาติ วรพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร.042-392688
จ่าเอกสรวิชญ์  ภูมิภักดิ์ (ว่าง) นางสาวพันธ์สินา  เหล่าโพธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร.042-392688 โทร.042-392688 โทร.042-392688
นางจารุณี เสนไสย์ นายสุริยา ศรีล้อม
นางสร้อย ศรีล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความสะอาด
โทร.042-392688 โทร.042-392688 โทร.042-392688
นายบัวเรียน สุทธิรัตน์ นายประพันธ์ พระยุนคำ นายวรวุฒิ กาละพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
โทร.042-392688 โทร.042-392688 โทร.042-392688
นายคำสิงห์  กาละพันธ์
นายสุริยา นารินนท์
นางสาวสุรัสสวดี นิสีดา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
โทร.042-392688 โทร.042-392688 โทร.042-392688