เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นางมยุรภรณ์ อนุรักษ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร:042 - 392-700

นายธงชัย วิชัยวงษ์
รองประธานสภา
โทร:042 - 392-700
นายทอง จันทรสอน นายสุภาพ บุษราคัม นายอำนาจ วงค์ภูดร นายชาตรี งามศิริสมสกุล นายสุทัศน์ ลิ้มภูมิณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700

นายสมจิตร วัดเวียงคำ นางพรรณษิณา โคตรบรรเทา นางสีใคร ดวงจันคำ นางจรัญญา เสนไสย์ นายมนัส สุวรรณวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700 โทร:042 - 392-700