เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

ฝ่ายการเมือง

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:061-928-9966นางศกุนตลา โคตรบรรเทา

นายสภาพร งามศิริสมสกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:087-863-9996

โทร:089-419-4430

นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:091-865-9854

นางภัทราภรณ์ เก่าพิลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:084-686-0196


(ฝ่ายประจำ)

นาย อภิสิทธิ์ ผ่านชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
โทร 093-526-9991