เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในการร่างจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 

2023-05-23
2023-05-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-05
2023-03-16
2023-03-09
2023-02-27
2023-02-24
2022-12-16