เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งที่ 2


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 3

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3  เพื่อการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-14
2024-02-23
2024-02-22