โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน

  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ออกติดตั้งไฟกระพริบพร้อมป้ายสัญลักษณ์

  กองช่างลงพื้นที่ติดตั้งเปลี่ยนหลอดไฟเดิม จากหลอดไฟแบบ Flourescent เป็นหลอดไฟแบบระบบ LED

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 3