โครงการฝึกอบรมอปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี