วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 40 -45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 คัน จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 40 - 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 40 -45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 คัน จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสันติสุข ชุมชนโนนพัฒนา หมู่ที่ 1 ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 163 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)