วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ของกองช่าง จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน-ซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 60 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนสะอาด ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง