วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2566
จ้าง้เหมาจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์(ปฏิทิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)