วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ถนนประชาสามัคคี ชุมชนโสกรัง หมู่ที่ 6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ระยะทางยาว 148 เมตร ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 11.5 บาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง (แบบไม่มีเส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสุขาภิบาล 3 ในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยงานช่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และงานปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 2 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)