วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHAL CONCRETE ถนนสวาสดิ์เสงี่ยม ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแบบ ASPHAL CONCRETE ถนนมัควาลย์ ชุมชนโสกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 568 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,272 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถขบวนแห่ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง