วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง