วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,200 BTU พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
2  พ.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง