วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสุขาภิบาล 3 ในช่วงที่ชำรุดเสียหาย โดยงานช่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และงานปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 2 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง