ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ- ข้อมูลทั่วไประบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ข้อมูลด้าน Competency  ของทุกตำแหน่ง 

ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


แบบประเมินพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบบรรยายลักษณะงาน


ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลโครงการดำเนินงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่