คู่มือประชาชน- ข้อมูลทั่วไปคู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลโนนสะอาดประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด.

กระบวนงาน 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 2. การขอเลขที่บ้าน 

กระบวนงาน 3 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.

 


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่