สำนักปลัด- บุคลากรสำนักปลัด

น.ส.ขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทรงเดช นามบุญมี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.พันสิณา เหล่าโพธิ์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางจารุณี ดวงจำปา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยา นารินนท์

พนักงานจ้างทั่วไป(งานป้องกัน)

นายเจษฎากร วานิชชัง

ผู้ช่วยช่างโยธา(ช่วยราชการสำนักปลัด)เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่