คู่มือประชาชน- ข้อมูลทั่วไปคู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลโนนสะอาดประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด.

กระบวนงาน 1. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

กระบวนงาน 2. การขอเลขที่บ้าน 

กระบวนงาน 3 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.

 


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่