วิสัยทัศน์/พันธกิจ- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์
  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน มุ่งพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจ ฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบไทยใส่ใจ วัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 พันธกิจ
 
1.  ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่าระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ให้ครบคุมทุกชุมชน
2.  พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดโอกาศทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชน สำหรับการเรียนรู้วิทยาการ ความรู้ใหม่ๆ ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาศในการพัฒนาตนเองแก่ประชาชน
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพของตนให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
4.  ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีไทย พัฒนาสังคมใหเน่าอยู่ยิ่งสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
5.  ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
6.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาตครพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
1.   ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.   ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาเศษฐกิจ
3.   ยุทศาสตร์ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
4.   ยุทศาสตร์ด้
านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาจิและสิ่งแวดล้อม
5.   ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่