เทศบาลตำบลโนนสะอาด


บุคลากร :: คณะผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล : นาย สายัณห์ รัตนวงษา
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 0817687201
E-Mail : support@promboon.ac.th

ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ ฐาปนาพงษ์
ตำแหน่ง : รองนายกเทศในตรีตำบลโนนสะอาด
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางยุรี แสงศิริไพศาล
ตำแหน่ง : รองนายกเทศในตรีตำบลโนนสะอาด
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายนิคม ปลัดศรีช่วย
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ จันทร์โท
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายก
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : คณะผู้บริหาร
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com