ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ- ข้อมูลทั่วไป


ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ข้อมูลด้าน Competency  ของทุกตำแหน่ง 

ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


แบบประเมินพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบบรรยายลักษณะงาน


ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลโครงการดำเนินงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com