คณะผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไป


คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาดนาย สายัณห์  รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
 
                                                                                                                 
นาย อภิชาติ  ฐาปนาพงษ์                                                                                                  นาง ยุรี  แสงไพศาล
           รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด                                                                              รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
 

          นาย นิคม  ปลัดศรีช่วย
   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
 
   นาย ประเสริฐ  จันโท
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

                                                                               
 

 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th  phone : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโนนสะอาด www.nonsaat.go.th
Design by webkroox.com