เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ - ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการ

 เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์

Sevgili: ?lgilenen ki?i
Konu: "Yumurtal?k F?s?lt?s?" adl? film reklam kampanyas?n?n yay?nlanmas? Yumurtal?k kanseri sessiz bir tehdittir. Birini anlatmay? sevdi?ini biliyorum
Chulabhorn Hastanesi Thai Jinekolojik Kanser Derne?i ile birlikte Yumurtal?k kanseri hakk?nda sa?l?k bilgisini art?rmak için "Yumurtal?k F?s?lt?s?" kavram? alt?nda bir kampanya düzenleyin Yumurtal?k kanseri sessiz bir tehdittir. Her y?l iç muayeneye dikkat etmeli "Yumurtal?k F?s?lt?s?" adl? kampanya filmi dizisi olu?turarak bu filmi bu ba?lant?dan takip edebilirsiniz. https://www.youtube.com/playlist?list=PLBdlaBfCN0j2gjHJTn0aSOMuF0Y1S2Rd5
veya yukar?da belirtilen filmi bu ba?lant?dan indirin  https://drive.google.com/drive/folders/11eVdr-Ix5-WNsuMasEQO01D0AQ3WgyIB
 4  2561 |  1608 ผู้ชม |   1608 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์  (4  2561 || อ่าน : 1609 ) 177 Bytes 1609
 โครงสร้างการบริหารงาน (16  2561 || อ่าน : 1566 ) 43.5 KBs 1566

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่